发表论文

首页 /  发表论文 / 

2021


1.  Jiao Nianzhi*, Liu Jihua, Edwards Bethanie, Lv Zongqing, Cai Ruanhong, Liu Yongqin, Xiao Xilin, Wang Jianning, Jiao Fanglue, Wang Rui, Huang Xingyu, Guo Bixi, Sun Jia, Zhang Rui, Zhang Yao, Tang Kai, Zheng Qiang, Azam Farooq, Batt John, Cai Wei-Jun, He Chen, Herndl Gerhard J., Hill Paul, Hutchins David, Laroche Julie, Lewis Marlon, Macintyre Hugh, Polimene Luca, Robinson Carol, Shi Quan, Suttle Curtis A., Thomas Helmuth, Wallace Douglas,Legendre Louis*. Correcting a major error in assessing organic carbon pollution in natural waters. Science Advances, 2021, 7(16): eabc7318.  https://doi.org/10.1126/sciadv.abc7318

2.  Zhou Jiayin, Yu Xiaoli, Liu Jihua, Qin Wei, He Zhili, Stahl David, Jiao Nianzhi, Zhou Jizhong,Tu Qichao*. VB(12)Path for Accurate Metagenomic Profiling of Microbially Driven Cobalamin Synthesis Pathways. Msystems, 2021, 6(3): e00497-21.  https://doi.org/10.1128/mSystems.00497-21

3.  Zheng Qiang*, Lin Wenxin, Wang Yu, Xu Dapeng, Liu Yanting,Jiao Nianzhi*. Top-down controls on nutrient cycling and population dynamics in a model estuarine photoautotroph-heterotroph co-culture system. Molecular Ecology, 2021, 30(2): 592-607. https://doi.org/10.1111/mec.15750

4.  Zhang Zenghu, Tang Lili, Liang Yantao, Li Gang, Li Hongmei, Rivkin Richard B., Jiao Nianzhi,Zhang Yongyu*. The relationship between two Synechococcus strains and heterotrophic bacterial communities and its associated carbon flow. Journal of Applied Phycology, 2021, 33(2): 953-966.  https://doi.org/10.1007/s10811-020-02343-6

5.  Zhang Zenghu, Nair Shailesh, Tang Lili, Zhao Hanshuang, Hu Zhenzhen, Chen Mingming, Zhang Yao, Kao Shuh-Ji, Jiao Nianzhi,Zhang Yongyu*. Long-Term Survival of Synechococcus and Heterotrophic Bacteria without External Nutrient Supply after Changes in Their Relationship from Antagonism to Mutualism. Mbio, 2021, 12(4): e01614-21.  https://doi.org/10.1128/mBio.01614-21

6.  Zhang Lianbao, Chen Mingming, Chen Xiaowei, Wang Jianning, Zhang Yu, Xiao Xilin, Hu Chen, Liu Jihua, Zhang Rui, Xu Dapeng, Jiao Nianzhi,Zhang Yao*. Nitrifiers drive successions of particulate organic matter and microbial community composition in a starved macrocosm. Environment International, 2021, 157. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106776

7.  Yang Yunlan, Zhang Fei, Chen Xiaowei, Li Huifang, Jiao Nianzhi*,Zhang Rui*. Insignificant Response of Bacterioplankton Community to Elevated pCO(2) During a Short-Term Microcosm Experiment in a Subtropical Eutrophic Coastal Ecosystem. Frontiers in Microbiology, 2021, 12(730377). https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.730377

8.  Yang Liqiang, Mou Shanli, Li Hongmei, Zhang Zenghu, Jiao Nianzhi,Zhang Yongyu*. Terrestrial input of herbicides has significant impacts on phytoplankton and bacterioplankton communities in coastal waters. Limnology and Oceanography, 2021, 66(11): 4028-4045. https://doi.org/10.1002/lno.11940

9.  Yan Wei*, Feng Xuejin, Zhang Wei, Nawaz Muhammad Zohaib, Luo Tingwei, Zhang Rui*,Jiao Nianzhi*. Genomes of Diverse Isolates of Prochlorococcus High-Light-Adapted Clade II in the Western Pacific Ocean. Frontiers in Marine Science, 2021, 7(619826). https://doi.org/10.3389/fmars.2020.619826

10.Xie Le, Wei Wei, Cai Lanlan, Chen Xiaowei, Huang Yuhong, Jiao Nianzhi, Zhang Rui*,Luo Ya-Wei*. A global viral oceanography database (gVOD). Earth System Science Data, 2021, 13(3): 1251-1271. https://doi.org/10.5194/essd-13-1251-2021

11.Xiao Xilin, Guo Weidong, Li Xiaolin, Wang Chao, Chen Xiaowei, Lin Xingqin, Weinbauer Markus G., Zeng Qinglu, Jiao Nianzhi*,Zhang Rui*. Viral Lysis Alters the Optical Properties and Biological Availability of Dissolved Organic Matter Derived from Prochlorococcus Picocyanobacteria. Applied and Environmental Microbiology, 2021, 87(3): E02271-20. https://doi.org/10.1128/aem.02271-20

12.Xiao Canbo, Fan Wei*, Chen Ying, Zhang Yao, Tang Kai,Jiao Nianzhi. Could Artificial Downwelling/Upwelling Mitigate Oceanic Deoxygenation in Western Subarctic North Pacific? Frontiers in Marine Science, 2021, 8, 651510. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.651510

13.Xia Xiaomin*, Zheng Qiang, Leung Sze Ki, Wang Yu, Lee Pui Yin, Jing Hongmei, Jiao Nianzhi,Liu Hongbin*. Distinct metabolic strategies of the dominant heterotrophic bacterial groups associated with marine Synechococcus. Science of the Total Environment, 2021, 798, 149208. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149208

14.Wang Fang, Harindintwali Jean Damascene, Yuan Zhizhang, Wang Min, Wang Faming, Li Sheng, Yin Zhigang, Huang Lei, Fu Yuhao, Li Lei, Chang Scott X., Zhang Linjuan, Rinklebe Jorg, Yuan Zuoqiang, Zhu Qinggong, Xiang Leilei, Tsang Daniel C. W., Xu Liang, Jiang Xin, Liu Jihua, Wei Ning, Kastner Matthias, Zou Yang, Ok Yong Sik, Shen Jianlin, Peng Dailiang, Zhang Wei, Barcelo Damia, Zhou Yongjin, Bai Zhaohai, Li Boqiang, Zhang Bin, Wei Ke, Cao Hujun, Tan Zhiliang, Zhao Liu-Bin, He Xiao, Zheng Jinxing, Bolan Nanthi, Liu Xiaohong, Huang Changping, Dietmann Sabine, Luo Ming, Sun Nannan, Gong Jirui, Gong Yulie, Brahushi Ferdi, Zhang Tangtang, Xiao Cunde, Li Xianfeng, Chen Wenfu, Jiao Nianzhi, Lehmann Johannes, Zhu Yong-Guan, Jin Hongguang, Schaffer Andreas, Tiedje James M.,Chen Jing M.*. Technologies and perspectives for achieving carbon neutrality. Innovation (New York, N.Y.), 2021, 2(4): 100180. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100180

15.Shen Qiyao, Dai Guangzhi, Ravichandran Vinothkannan, Liu Yang, Zhong Lin, Sui Haiyan, Ren Xiangmei, Jiao Nianzhi, Zhang Youming*, Zhou Haibo*,Bian Xiaoying*. Saccharochelins A-H, Cytotoxic Amphiphilic Siderophores from the Rare Marine Actinomycete Saccharothrix sp. D09. Journal of Natural Products, 2021, 84(8): 2149-2156. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.1c00155

16.Shen Qiyao, Dai Guangzhi, Li Aiying, Liu Yang, Zhong Guannan, Li Xiaoju, Ren Xiangmei, Sui Haiyan, Fu Jun, Jiao Nianzhi, Zhang Youming*, Bian Xiaoying*,Zhou Haibo*. Genome-Guided Discovery of Highly Oxygenated Aromatic Polyketides, Saccharothrixins D-M, from the Rare Marine Actinomycete Saccharothrix sp. D09. Journal of Natural Products, 2021, 84(11): 2875-2884.  https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.1c00617

17.Ren Hongwei, Hu Yubin, Liu Jihua, Zhang Zhe, Mou Liang, Pan Yanning, Zheng Qiang, Li Gang,Jiao Nianzhi. Response of a Coastal Microbial Community to Olivine Addition in the Muping Marine Ranch, Yantai. Frontiers in microbiology, 2021, 12, 805361.  https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.805361

18.Ma Ruijie, Lai Jiayong, Chen Xiaowei, Wang Long, Yang Yahui, Wei Shuzhen, Jiao Nianzhi,Zhang Rui*. A Novel Phage Infecting Alteromonas Represents a Distinct Group of Siphophages Infecting Diverse Aquatic Copiotrophs. Msphere, 2021, 6(3): e00454-21.  https://doi.org/10.1128/mSphere.00454-21

19.Lv Zongqing, Shan Xiaoyu, Xiao Xilin, Cai Ruanhong, Zhang Yao*,Jiao Nianzhi*. Excessive greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants by using the chemical oxygen demand standard. Science China-Earth Sciences, 2021, 65(1): 87-95.  https://doi.org/10.1007/s11430-021-9837-5

20.Liu Keshao, Yao Tandong, Pearce David A., Jiao Nianzhi, Zeng Yonghui, Guo Bixi,Liu Yongqin*. Bacteria in the lakes of the Tibetan Plateau and polar regions. Science of the Total Environment, 2021, 754, 142248. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142248

21.Lian Jie, Zheng Xiaoxuan, Zhuo Xiaocun, Chen Yi-Lung, He Chen, Zheng Qiang, Lin Ta-Hui, Sun Jia, Guo Weidong, Shi Quan, Jiao Nianzhi*,Cai Ruanhong*. Microbial transformation of distinct exogenous substrates into analogous composition of recalcitrant dissolved organic matter. Environmental Microbiology, 2021, 23(5): 2389-2403.  https://doi.org/10.1111/1462-2920.15426

22.Li Ran, Hu Chen, Wang Jianning, Sun Jun, Wang Ying, Jiao Nianzhi*,Xu Dapeng*. Biogeographical Distribution and Community Assembly of Active Protistan Assemblages along an Estuary to a Basin Transect of the Northern South China Sea. Microorganisms, 2021, 9(2): 351.  https://doi.org/10.3390/microorganisms9020351

23.Li Huifang, Liu Lu, Wang Yu, Cai Lanlan, He Maoqiu, Wang Long, Hu Chen, Jiao Nianzhi,Zhang Rui*. T4-like myovirus community shaped by dispersal and deterministic processes in the South China Sea. Environmental Microbiology, 2021, 23(2): 1038-1052.  https://doi.org/10.1111/1462-2920.15290

24.Jiang Chanjuan, Zhou Haibo, Sun Hongluan, He Ruoting, Song Chaoyi, Cui Tianqi, Luan Ji, Fu Jun, Zhang Youming, Jiao Nianzhi,Wang Hailong*. Establishing an efficient salinomycin biosynthetic pathway in three heterologous Streptomyces hosts by constructing a 106-kb multioperon artificial gene cluster. Biotechnology and Bioengineering, 2021, 118(12): 4668-4677.  https://doi.org/10.1002/bit.27928

25.Huang Xingyu, Jiao Nianzhi*,Zhang Rui*. The genomic content and context of auxiliary metabolic genes in roseophages. Environmental Microbiology, 2021, 23(7): 3743-3757.  https://doi.org/10.1111/1462-2920.15412

26.Huang Ruiping, Sun Jiazhen, Yang Yunlan, Jiang Xiaowen, Wang Zhen, Song Xue, Wang Tifeng, Zhang Di, Li He, Yi Xiangqi, Chen Shouchang, Bao Nanou, Qu Liming, Zhang Rui, Jiao Nianzhi, Gao Yahui, Huang Bangqin, Lin Xin, Gao Guang,Gao Kunshan*. Elevated pCO(2) Impedes Succession of Phytoplankton Community From Diatoms to Dinoflagellates Along With Increased Abundance of Viruses and Bacteria. Frontiers in Marine Science, 2021, 8, 642208. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.642208

27.Huang Hungchia, Yang Jinpeng, Huang Shixiang, Gu Bowei, Wang Ying, Wang Lei, Jiao Nianzhi,Xu Dapeng*. Spatial distribution of planktonic ciliates in the western Pacific Ocean: along the transect from Shenzhen (China) to Pohnpei (Micronesia). Marine Life Science & Technology, 2021, 3(1): 103-115. https://doi.org/10.1007/s42995-020-00075-7

28.He Maoqiu, Cai Lanlan, Xu Jie, Li Xiangfu, Shi Zhen, Jiao Nianzhi,Zhang Rui*. Sedimentation of psbA Gene-Containing Cyanophages, Cyanobacteria, and Eukaryotes in Marine and Estuarine Sediments. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2021, 126(4): e2020JG006156.  https://doi.org/https://doi.org/10.1029/2020JG006156

29.Han Yu, Jiao Nianzhi, Zhang Yao, Zhang Fan, He Chen, Liang Xuejiao, Cai Ruanhong, Shi Quan,Tang Kai*. Opportunistic bacteria with reduced genomes are effective competitors for organic nitrogen compounds in coastal dinoflagellate blooms. Microbiome, 2021, 9(1): 71. https://doi.org/10.1186/s40168-021-01022-z

30.Gu Bowei, Wang Ying, Xu Jie, Jiao Nianzhi*,Xu Dapeng*. Water mass shapes the distribution patterns of planktonic ciliates (Alveolata, Ciliophora) in the subtropical Pearl River Estuary. Marine Pollution Bulletin, 2021, 167, 112341. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112341

31.Fucich Daniel, Xu Yongle, Sosa Ana, Zhang Rui, Jiao Nianzhi,Chen Feng*. Complete Genome Sequence of Chesapeake Bay Winter Synechococcus sp. Strain CBW1107, a Member of Subalpine Cluster II. Microbiology Resource Announcements, 2021, 10(7): e01399-20.  https://doi.org/10.1128/mra.01399-20

32.Fucich Daniel, Xu Yongle, Sosa Ana, Jia Yufeng, Zhang Rui, Jiao Nianzhi,Chen Feng*. Complete Genome Sequences of Chesapeake Bay Synechococcus Strains CBW1002 and CBW1006 Isolated in Winter. Genome Biology and Evolution, 2021, 13(2): evab009.  https://doi.org/10.1093/gbe/evab009

33.Feng Xuejin, Yan Wei, Wang Anan, Ma Ruijie, Chen Xiaowei, Lin Ta-Hui, Chen Yi-Lung, Wei Shuzhen, Jin Tao, Jiao Nianzhi*,Zhang Rui*. A Novel Broad Host Range Phage Infecting Alteromonas. Viruses-Basel, 2021, 13(6): 987.  https://doi.org/10.3390/v13060987

34.Deng Wenchao, Wang Shanlin, Wan Xianhui, Zheng Zhenzhen, Jiao Nianzhi, Kao Shuh-Ji, Moore Jefferson Keith,Zhang Yao*. Potential competition between marine heterotrophic prokaryotes and autotrophic picoplankton for nitrogen substrates. Limnology and Oceanography, 2021, 66(9): 3338-3355.  https://doi.org/10.1002/lno.11883

35.Chen Xiaowei, Weinbauer M. G., Jiao Nianzhi*,Zhang Rui*. Revisiting marine lytic and lysogenic virus-host interactions: Kill-the-Winner and Piggyback-the-Winner. Science Bulletin, 2021, 66(9): 871-874.  https://doi.org/10.1016/j.scib.2020.12.014

36.Chen Xiaowei, Wei Wei, Xiao Xilin, Wallace Douglas, Hu Chen, Zhang Lianbao, Batt John, Liu Jihua, Gonsior Michael, Zhang Yao, Laroche Julie, Hill Paul, Xu Dapeng, Wang Jianning, Jiao Nianzhi*,Zhang Rui*. Heterogeneous viral contribution to dissolved organic matter processing in a long-term macrocosm experiment. Environment international, 2021, 158, 106950. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106950

37.Chen Qi, Chen Feng, Gonsior Michael, Li Yunyun, Wang Yu, He Chen, Cai Ruanhong, Xu Jinxin, Wang Yimeng, Xu Dapeng, Sun Jia, Zhang Ting, Shi Quan, Jiao Nianzhi,Zheng Qiang*. Correspondence between DOM molecules and microbial community in a subtropical coastal estuary on a spatiotemporal scale. Environment International, 2021, 154, 106558. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106558

38.Cao Lanfang, Lin Lu*, Sui Haiyan, Wang Heng, Zhang Zhichao, Jiao Nianzhi,Zhou Jizhong. Efficient extracellular laccase secretion via bio-designed secretory apparatuses to enhance bacterial utilization of recalcitrant lignin. Green Chemistry, 2021, 23(5): 2079-2094. https://doi.org/10.1039/d0gc04084c

39.Bai Mohan, Xie Ningdong, He Yaodong, Li Jiaqian, Collier Jackie L., Hunt Dana E., Johnson Zackary I., Jiao Nianzhi,Wang Guangyi*. Vertical community patterns of Labyrinthulomycetes protists reveal their potential importance in the oceanic biological pump. Environmental Microbiology, 2021, 24(4): 1703-1713. https://doi.org/10.1111/1462-2920.15709

40.焦念志, 张锐,陈宜瑜. 病毒防疫的生态屏障. 中国科学:地球科学, 2021, 51(01): 167-170. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5842.P.20201119.1107.002.html

41.焦念志, 刘纪化, 石拓, 张传伦, 张永雨, 郑强, 陈泉睿, 汤凯, 王誉泽, 董海良, 唐剑武, 叶思源, 董双林, 高坤山, 张继红, 薛强, 李琦, 贺志理, 屠奇超, 王法明, 黄小平, 白雁,潘德炉. 实施海洋负排放践行碳中和战略. 中国科学:地球科学, 2021, 51(04): 632-643. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5842.P.20210310.1021.002.html

42.焦念志. 生态增汇,助力碳中和国家战略. 地球, 2021, (4), https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=DIQU202104002&DbName=CJFN2021

43.焦念志. 研发海洋“负排放”技术支撑国家“碳中和”需求. 中国科学院院刊, 2021, 36(02): 179-187.  https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-3045.20210123001

44.严威, 冯雪金, 张伟, 张锐,焦念志. 原绿球藻生态型和亚生态型分化与环境适应性研究进展. 中国科学:地球科学, 2021, 51(01): 35-45. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5842.P.20200818.1651.002.html

45.冯雪金, 林大晖, 严威, 张锐,焦念志. 海洋蓝细菌与异养细菌相互作用:以原绿球藻为例. 科学通报, 2021, 66(30): 3839-3848. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1784.n.20210923.1722.004.html

46.陈瑶, 张瑶,焦念志. 台湾海峡南部海域好氧不产氧光合异养细菌对上升流的响应. 海洋学报, 2021, 43(06): 98-107. https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=SEAC202106010&DbName=CJFQ2021

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]